cucumber-tomato-avocado-salad-with-fresh-vegan-mozz-miyokos-fresh-vegan-mozz-ingredients-joyfetti

these are the ingredients used to make the salad